ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Health Center Kalasin

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ (Health Center Information System Kalasin) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดูแลระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ให้บริการ กับผู้ใช้และผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งในพื้นที่และระดับกระทรวง


ระบบที่ใช้งานอยู่

Health Data Center Kalasin

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

HDC(SSJ)

Health Data Center Kalasin (On Cloud)

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

HDC(On Cloud)

รายงานตัวชี้วัด

สรุปตัวชี้วัด ทั้งระดับกระทรวง เขต จังหวัด

CockpitR7(61)

สถิติชีพ

กราฟแสดงสถิติชีพ

More Info!

DHDC ระดับอำเภอ

อำเภอหนองกุงศรี

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอกุฉินารายณ์

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอท่าคันโท

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอสมเด็จ

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอยางตลาด

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอเมือง

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอห้วยเม็ก

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอห้วยผึ้ง

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอกมลาไสย

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอเขาวง

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!

อำเภอฆ้องชัย

DHDC ระดับดำเภอ

More Info!


Copyright © DATA CENTER KALASIN 2016