รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์235214850.04
นามน38735350.09
กมลาไสย83651420.05
ร่องคำ1696950.03
กุฉินารายณ์100665430.04
เขาวง46124500.11
ยางตลาด137254490.04
ห้วยเม็ก54285560.1
สหัสขันธ์38994320.08
คำม่วง5818580.01
ท่าคันโท43879690.16
หนองกุงศรี7094270.01
สมเด็จ69235380.05
ห้วยผึ้ง2991560.02
สามชัย2814000
นาคู3758750.01
ดอนจาน3082040.01
ฆ้องชัย30463400.13