รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์204644900.04
นามน35423350.1
กมลาไสย76138430.06
ร่องคำ1350850.04
กุฉินารายณ์84128390.05
เขาวง41617520.12
ยางตลาด127222510.04
ห้วยเม็ก49163640.13
สหัสขันธ์34872300.09
คำม่วง52980120.02
ท่าคันโท39619660.17
หนองกุงศรี6358560.01
สมเด็จ62185370.06
ห้วยผึ้ง2663840.02
สามชัย2540700
นาคู3415860.02
ดอนจาน2829130.01
ฆ้องชัย27626390.14