รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์156226800.05
นามน29623320.11
กมลาไสย64417410.06
ร่องคำ1054920.02
กุฉินารายณ์61691290.05
เขาวง33122380.11
ยางตลาด111377500.04
ห้วยเม็ก39874560.14
สหัสขันธ์28446220.08
คำม่วง4073230.01
ท่าคันโท34357680.2
หนองกุงศรี4048430.01
สมเด็จ49908370.07
ห้วยผึ้ง2202720.01
สามชัย2011710
นาคู2772360.02
ดอนจาน2355620.01
ฆ้องชัย24898400.16